Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van Kyocera Senco EMEA B.V., versie 2.0 - april 2015. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (verkoop)transacties van Kyocera Senco EMEA B.V. (voorheen: Poppers Holding B.V.) en haar dochterondernemingen.

1. ALGEMEEN

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en een integraal onderdeel van alle offertes van de Verkoper en alle met de Verkoper gesloten (verkoop)transacties, met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele Algemene Voorwaarden van de Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper. Deze Voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele (algemene) verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Koper, tenzij schriftelijk anders door de Verkoper is bevestigd.

1.2. Tenzij de context anders vereist, hebben in deze Overeenkomst onderstaande termen de volgende betekenis:

"Werkdag" betekent een dag (niet zijnde een zaterdag, zondag of nationale feestdag) waarop banken in het land van de Verkoper gewoonlijk geopend zijn voor het verrichten van reguliere bankzaken. "Koper" betekent de persoon die een Offerte van de Verkoper aanvaardt voor de verkoop van de Goederen of wiens Order voor de Goederen door de Verkoper wordt aanvaard. "Voorwaarden" betekent de verkoopvoorwaarden die in dit document zijn opgenomen, inclusief (tenzij de context anders vereist) eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk tussen de Koper en de Verkoper zijn overeengekomen. "Overeenkomst" betekent de overeenkomst voor de koop en verkoop van de Goederen. "Goederen" betekent de goederen (inclusief deelleveringen van de goederen of onderdelen daarvoor) die de Verkoper in overeenstemming met deze Voorwaarden dient te leveren. "Minimumbestelling" betekent een minimumaantal Goederen in één order dat van tijd tot tijd door de Verkoper wordt bepaald. "Order" betekent een door de Koper aanvaarde offerte van de Verkoper, oftewel een opdracht aan de Verkoper om de Goederen aan de Koper te leveren of door de Koper te laten afhalen op het adres van de Verkoper of op een andere overeengekomen plaats. "Verkoper" betekent Kyocera Senco EMEA B.V. of een van haar dochterondernemingen.

2. VERKOOPPRINCIPES

2.1. De Verkoper verkoopt de Goederen en de Koper koopt de Goederen in overeenstemming met en op basis van deze Voorwaarden, die ten grondslag liggen aan de Overeenkomst, met uitsluiting van alle andere voorwaarden op basis waarvan een dergelijke offerte wordt aanvaard of zou worden aanvaard, of een dergelijke Order wordt geplaatst of zou worden geplaatst, door de Koper.

2.2. Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen bevoegde vertegenwoordigers van de Koper en de Verkoper.

2.3. Medewerkers of vertegenwoordigers van de Verkoper zijn alleen gemachtigd om een verklaring af te leggen over de Goederen als die schriftelijk wordt bevestigd door de Verkoper. Middels het aangaan van de Overeenkomst erkent de Koper dat hij niet afgaat op verklaringen die niet op deze manier zijn bevestigd en afziet van een vordering wegens schending daarvan.

2.4. Advies of aanbevelingen van de Verkoper of een medewerker of vertegenwoordiger van de Verkoper aan de Koper of een medewerker of vertegenwoordiger van de Koper met betrekking tot de opslag, toepassing of het gebruik van de Goederen die niet schriftelijk door de Verkoper zijn bevestigd, worden volledig op eigen risico van de Koper opgevolgd of toegepast, en dienovereenkomstig is de Verkoper niet aansprakelijk voor dergelijk advies of dergelijke aanbevelingen die niet op deze manier zijn bevestigd.

2.5. Eventuele typografische fouten, schrijffouten of andere fouten of weglatingen in verkoopdocumentatie, offertes, prijslijsten, opdrachtbevestigingen, facturen of andere documenten of informatie die door de Verkoper wordt verstrekt, kunnen worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de Verkoper.

2.6. Apparaten, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, evenals eventuele bijlagen en registers maken deel uit van de offertes van de Verkoper. Dit alles, evenals de door de Verkoper in dit verband gemaakte tools, blijft eigendom van de Verkoper, dient op verzoek aan de Verkoper te worden geretourneerd en mag alleen worden gekopieerd en/of aan derden worden geleverd met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper. De Verkoper behoudt zich alle mogelijke bestaande intellectuele en industriële eigendomsrechten voor.

3. ORDERS EN SPECIFICATIES

3.1. De Koper dient ten aanzien van de Verkoper zorg te dragen voor de juistheid van de voorwaarden die de Koper aan een Order stelt (inclusief eventuele van toepassing zijnde specificaties) en dient de Verkoper tijdig te voorzien van alle benodigde informatie met betrekking tot de Goederen, zodat de Verkoper de Overeenkomst kan uitvoeren in overeenstemming met de voorwaarden van de Koper.

3.2. Als de Verkoper een Order niet van tevoren schriftelijk heeft aanvaard, bijvoorbeeld in geval van rechtstreekse verkoop vanaf het adres van de Verkoper, wordt de Order van kracht zodra de Verkoper de Goederen van de Order (geheel of gedeeltelijk) heeft geleverd of zodra de Verkoper de factuur voor deze Goederen op verzoek van de Koper naar de Koper stuurt.

3.3. De aantallen, kwaliteit en beschrijving van de Goederen zijn zoals vermeld in de offerte van de Verkoper (indien aanvaard door de Koper) of de Order van de Koper (indien aanvaard door de Verkoper).

3.4. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de specificatie van de Goederen te wijzigen als dit nodig is om te voldoen aan van toepassing zijnde veiligheids- of andere wettelijke of regelgevingsvereisten of, als de Goederen moeten worden geleverd volgens de specificaties van de Verkoper, dit geen wezenlijke invloed heeft op de kwaliteit of performance van de Goederen.

3.5. De Koper kan Orders die door de Verkoper zijn aanvaard alleen met schriftelijke instemming van de Verkoper annuleren en op voorwaarde dat de Koper alle kosten, schade, lasten en uitgaven die de Verkoper doet als gevolg van de annulering volledig vergoedt.

4. PRIJS VAN DE GOEDEREN

4.1. De prijs van de Goederen is de door de Verkoper geoffreerde prijs of, als er geen prijs is geoffreerd (of een geoffreerde prijs niet meer geldig is), de prijs die is vermeld in de door de Verkoper gepubliceerde prijslijst die geldt op de datum van aanvaarding van de Order. Tenzij anders is vermeld in de offerte zijn alle geoffreerde prijzen slechts 30 dagen geldig, of tot het moment van eerdere aanvaarding van de offerte door de Koper. Daarna kan de Verkoper prijzen wijzigen zonder dat hij de Koper hiervan op de hoogte hoeft te brengen.

4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor om, door kennisgeving aan de Koper op enig moment vóór de levering van de Goederen, de prijs te verhogen om rekening te houden met een stijging van de kosten voor de Verkoper die te wijten is aan een wijziging in de leverdata, aantallen of specificaties van de Goederen die door de Koper worden gevraagd of een vertraging die wordt veroorzaakt door instructies van de Koper of het verzuim van de Koper om de Verkoper voldoende informatie of instructies te geven.

4.3. Tenzij schriftelijk anders is bepaald door de Verkoper zijn alleen de kosten voor een standaardverpakking en standaardtransport inbegrepen in de prijs van de Goederen.

4.4. De prijs is exclusief eventuele assemblagekosten, operationele kosten, invoer-, uitvoer- en zegelrechten, inklaringskosten, van toepassing zijnde btw en/of andere wettelijke heffingen, die indien van toepassing doorberekend worden aan de Koper.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

5.1. Onder voorbehoud van eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk tussen de Koper en de Verkoper zijn overeengekomen, is de Verkoper gerechtigd de Koper een factuur te sturen ter hoogte van de prijs van de Goederen ten tijde van of op enig moment na levering van de Goederen, tenzij de Goederen door de Koper moeten worden afgehaald of de Koper ten onrechte nalaat de Goederen in ontvangst te nemen. In dat geval is de Verkoper gerechtigd de Koper een factuur te sturen ter hoogte van de prijs van de Goederen op enig moment nadat de Verkoper de Koper op de hoogte heeft gebracht dat de Goederen klaarstaan om afgehaald te worden of (in voorkomend geval) de Verkoper de Goederen heeft aangeboden voor levering.

5.2. De Koper dient de prijs van de Goederen te betalen (verminderd met een eventuele korting waarop de Koper recht heeft, maar zonder enige andere aftrek) op het tijdstip van levering van de Goederen, ongeacht het feit dat de levering mogelijk nog niet heeft plaatsgevonden en het eigendom van de Goederen nog niet op de Koper is overgegaan of de Koper een vordering heeft ingediend vanwege gebreken. Het tijdstip van betaling van de prijs is een essentiële voorwaarde van de Overeenkomst. Een betalingsbewijs wordt alleen afgegeven op verzoek. Verrekening is niet toegestaan.

5.3. Als de Koper niet betaald heeft op de vervaldatum, heeft de Verkoper, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat de Verkoper toekomt, het recht om:

– 5.3.1. De Overeenkomst te annuleren of alle verdere leveringen aan de Koper op te schorten;

– 5.3.2. Een betaling van de Koper toe te wijzen aan de betaling van de Goederen (of de Goederen die worden geleverd op grond van een andere overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper) zoals de Verkoper dit nodig acht (ongeacht een eventuele door de Koper beoogde toewijzing); en

– 5.3.3. De Koper rente in rekening te brengen (zowel voor als na enig oordeel) over het onbetaalde bedrag, tegen een tarief van 4 procent per jaar boven het dan geldende Euribor-tarief, totdat het bedrag volledig is betaald (waarbij voor de berekening van de rente een deel van een maand als een volledige maand wordt beschouwd).

6. LEVERING

6.1. De levering van de Goederen geschiedt door de Verkoper die de Goederen levert op werkdagen op een tussen de Verkoper en de Koper overeengekomen plaats van levering. De transportwijze wordt gekozen door de Verkoper. In geval van verhindering of belemmering van de gekozen transportwijze, is de Verkoper niet verplicht een andere transportwijze te kiezen. De Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval de transportwijze wordt geannuleerd.

6.2. Een opgegeven leverdatum van de Goederen is slechts een schatting en de Verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de levering van de Goederen, ongeacht de oorzaak. De levertermijn is niet essentieel. De Goederen kunnen door de Verkoper worden geleverd vóór de opgegeven of geschatte leverdatum, mits de Koper hiervan binnen een redelijke termijn in kennis wordt gesteld.

6.3. Als de Goederen in delen moeten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijke overeenkomst en het verzuim van de Verkoper om één of meer van de delen te leveren in overeenstemming met deze Voorwaarden of een vordering van de Koper met betrekking tot één of meer deelleveringen, geeft de Koper niet het recht om de Overeenkomst in haar geheel als ontbonden te beschouwen.

6.4. Indien de Koper nalaat de Goederen in ontvangst te nemen of de Verkoper geen adequate leverinstructies heeft gegeven op het opgegeven levertijdstip (met uitzondering van een oorzaak buiten de macht van de Koper of een fout van de Verkoper), kan de Verkoper, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat de Verkoper toekomt:

– 6.4.1. De Goederen opslaan tot de daadwerkelijke levering en de Koper de redelijke opslagkosten (inclusief verzekering) in rekening brengen; of

– 6.4.2. De Goederen verkopen tegen de beste prijs die gemakkelijk kan worden verkregen en (na aftrek van alle opslag- en verkoopkosten) het surplus ten opzichte van de prijs op grond van de Overeenkomst aan de Koper verantwoorden of het tekort ten opzichte van de prijs op grond van de Overeenkomst aan de Koper in rekening brengen.

7. RISICO EN EIGENDOM

7.1. Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat over op de Koper:

– 7.1.1. In het geval van Goederen die geleverd worden op het adres van de Verkoper, op het moment dat de Verkoper de Koper informeert dat de Goederen beschikbaar zijn om afgehaald te worden; of – 7.1.2. In het geval van Goederen die elders geleverd worden dan op het adres van de Verkoper, op het moment van levering of, als de Koper ten onrechte nalaat de Goederen in ontvangst te nemen, het moment waarop de Verkoper de Goederen aanbiedt voor levering.

7.2. Alle nu en in de toekomst geleverde Goederen blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper alle onbetaalde schulden en vorderingen aan de Verkoper heeft betaald, ongeacht de grond van de schuld of de vordering.

7.3. Tot het moment dat het eigendom van de Goederen overgaat op de Koper, dient de Koper de Goederen te houden als fiduciair agent en bewaarder van de Verkoper en dient de Koper de Goederen gescheiden te houden van de goederen van de Koper en van derden en deugdelijk op te slaan, te beschermen en te verzekeren, en te identificeren als eigendom van de Verkoper. Tot dat moment is de Koper gerechtigd om de Goederen door te verkopen of te gebruiken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, maar dient hij aan de Verkoper verantwoording af te leggen over de opbrengst van de verkoop of anderszins van de Goederen, materieel of immaterieel, inclusief opbrengst uit verzekeringen, en dient hij een dergelijke opbrengst gescheiden te houden van gelden of eigendom van de Koper en van derden en, in het geval van een materiële opbrengst, deugdelijk op te slaan, te beschermen en te verzekeren.

7.4. Tot het moment dat de Goederen eigendom zijn geworden van de Koper, heeft de Verkoper te allen tijde het recht om van de Koper te eisen dat deze de Goederen vrijgeeft en levert aan de Verkoper en, indien de Koper nalaat dit onmiddellijk te doen, om het terrein van de Koper of een derde waar de Goederen zijn opgeslagen, te betreden en de Goederen weer in bezit te nemen.

7.5. De Koper is niet gerechtigd om een pandrecht te geven op de Goederen die eigendom blijven van de Verkoper of ze op enige wijze te bezwaren als waarborg voor een schuld. Als de Koper dit toch doet, worden alle bedragen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is (onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van de Verkoper) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar.

8. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Tenzij de fabrikant van de Goederen een andere garantie geeft, garandeert de Verkoper onder de hierna uiteengezette voorwaarden dat de Goederen overeenstemmen met hun specificatie op het moment van levering en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering. Als de fabrikant een andere garantie geeft, prevaleert die boven de garantie van de Verkoper, die in dit artikel is beschreven.

8.2. De Verkoper geeft bovenstaande garantie onder de volgende voorwaarden:

– 8.2.1. De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken in de Goederen die voortvloeien uit een door de Koper verstrekte tekening, ontwerp of andere specificatie;

– 8.2.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet conform de instructies van de Verkoper opslaan van de Goederen of het opslaan van de Goederen in ondeugdelijke of vochtige omstandigheden, noch voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, het niet opvolgen van de (mondelinge of schriftelijke) instructies van de Verkoper, misbruik of wijziging of reparatie van de Goederen zonder toestemming van de Verkoper;

– 8.2.3. Als de totaalprijs van de Goederen niet is betaald op de vervaldatum van de betaling, is de Verkoper niet aansprakelijk volgens de bovenstaande garantie (of enige andere garantie, voorwaarde of waarborg).

8.3. Onder voorbehoud van hetgeen uitdrukkelijk is bepaald in deze Voorwaarden, zijn alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit de wet of het gewoonterecht uitgesloten voor zover de wet dit toestaat EN DE KOPER WORDT SPECIFIEK GEATTENDEERD OP DIT ARTIKEL 8.3.

8.4. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, dient elke vordering van de Koper die is gebaseerd op een gebrek met betrekking tot de kwaliteit of de staat van de Goederen of op het feit dat de Goederen niet voldoen aan de specificaties (ongeacht of de levering al dan niet door de Koper is geweigerd) aan de Verkoper te worden gemeld binnen 180 dagen na de leverdatum, of als het gebrek of de tekortkoming niet duidelijk werd op basis van een redelijke inspectie, binnen 30 dagen vanaf de datum van levering aan de klant van de Koper, al naar gelang welke datum eerder is. Als de levering niet wordt geweigerd, en de Koper de Verkoper niet overeenkomstig op de hoogte brengt, heeft de Koper niet het recht om de Goederen af te keuren en is de Verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk gebrek of een dergelijke tekortkoming, en is de Koper verplicht de prijs te betalen die geldt voor levering van de Goederen conform de Overeenkomst. Vorderingen met betrekking tot geleverde gebruikte Goederen worden niet gehonoreerd en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Verkoper op geen enkele wijze verantwoordelijk voor die Goederen.

8.5. Op straffe van uitsluiting van de rechten van de Koper en onder voorbehoud van artikel 8.4, dient de Koper elke klacht betreffende het aantal, de grootte, het gewicht, de verpakking en/of de beschadiging van de geleverde Goederen schriftelijk aan de Verkoper te melden binnen 5 Werkdagen na de datum van de risico-overdracht zoals gedefinieerd in artikel 7.1.1 of 7.1.2.

8.6. Als een geldige vordering ten aanzien van een van de Goederen die is gebaseerd op een gebrek met betrekking tot de kwaliteit of de staat van de Goederen of het niet voldoen aan de specificaties aan de Verkoper wordt gemeld in overeenstemming met deze Voorwaarden, heeft de Verkoper het recht de Goederen (of het deel in kwestie) gratis te vervangen of, naar eigen inzicht van de Verkoper, de prijs van de Goederen (of een evenredig deel van de prijs) terug te betalen aan de Koper. De Verkoper heeft geen verdere aansprakelijkheid jegens de Koper.

8.7. Met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel dat is veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper op grond van enige vertegenwoordiging, of enige impliciete garantie, voorwaarde of andere bepaling, of enige plicht volgens het gewoonterecht, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van de Overeenkomst, voor gevolgschade (winstverlies of anderszins), kosten, uitgaven, of een andere vordering voor vergoeding van gevolgschade van welke aard dan ook (en ongeacht of de gevolgschade is veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper, medewerkers of vertegenwoordigers van de Verkoper of anderszins) die voortvloeit uit of verband houdt met de levering van de Goederen of het gebruik of doorverkoop van de Goederen door de Koper, tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald in deze Voorwaarden.

8.8. De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper, noch wordt hij geacht de Overeenkomst te hebben geschonden door een vertraging in de uitvoering, of een tekortkoming in de uitvoering, van een van de verplichtingen van de Verkoper met betrekking tot de Goederen, als de vertraging of de tekortkoming te wijten was aan force majeure, een oproer, staking, lock-out, handelsgeschil of arbeidsonrust, ongeval, storing in de fabriek of machines, brand, overstroming, moeilijkheden bij het verkrijgen van arbeiders, materialen of transport of een andere oorzaak waarover de Verkoper redelijkerwijs geen macht heeft.

8.9. Ongeacht het voorgaande is de Verkoper in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van de Koper, inclusief maar niet beperkt tot bijzondere schade of gevolgschade, of schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit een wanprestatie of schending volgens deze Voorwaarden of uit de aan de Koper geleverde Goederen, en de maximale aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade (contractueel, op grond van een onrechtmatige daad of met welke andere oorzaak dan ook, inclusief voor alle duidelijkheid enige aansprakelijkheid voor de Goederen), is in geen geval hoger dan de aankoopprijs van de Goederen.

9. INSOLVENTIE VAN DE KOPER 9.1. Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat de Verkoper toekomt, heeft de Verkoper het recht om de Overeenkomst op te zeggen of verdere leveringen volgens de Overeenkomst op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Koper, en als de Goederen geleverd maar niet betaald zijn, wordt de prijs onmiddellijk opeisbaar, ongeacht een andersluidende eerdere overeenkomst of regeling, als:

– 9.1.1. De Koper een vrijwillige regeling treft met schuldeisers of onder bewind wordt gesteld of (als particulier of bedrijf) failliet gaat of (als bedrijf) in liquidatie gaat (uitgezonderd met het oog op een fusie of reorganisatie); of

– 9.1.2. Een partij beslag legt op een van de eigendommen of activa van de Koper, of een curator wordt aangesteld; of

– 9.1.3. De Koper zijn bedrijf staakt of dreigt te staken; of

– 9.1.4. De Verkoper redelijkerwijs vreest dat een van de hierboven genoemde gevallen zich zal voordoen met betrekking tot de Koper en de Koper daarvan in kennis stelt.

10. VERZEKERING

10.1. De Koper dient op eigen kosten een toereikende aansprakelijkheidsverzekering (inclusief algemene aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid en dekking van gevolgschade) af te sluiten en geldig te houden.

11. OVERIGE BEPALINGEN

11.1. Elke kennisgeving die is vereist of toegestaan door een partij aan de andere volgens deze Voorwaarden dient schriftelijk te zijn en te worden gericht aan het vestigingsadres of primaire bedrijfsadres van de andere partij of een ander adres dat op dat moment overeenkomstig deze bepaling is meegedeeld aan de partij die de kennisgeving doet.

11.2. Een afstandsverklaring door de Verkoper van een schending van de Overeenkomst door de Koper wordt nimmer beschouwd als een afstandsverklaring van een volgende schending van dezelfde of een andere bepaling.

11.3. Indien een bepaling in deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden en de rest van de betreffende bepaling onverminderd van kracht.

11.4. De wetgeving in het land van de Verkoper is van toepassing op de Overeenkomst en een geschil tussen de partijen wordt uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde rechtbank voor de statutaire vestigingsplaats van de Verkoper, tenzij de Verkoper en de Koper akkoord gaan met arbitrage. De bepalingen van de uniforme wetgeving inzake de internationale verkoop van goederen (C.I.S.G.) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.